Informace o zpracování osobních údajů

Správce:

  • G8 Reality s. r. o., IČO 01913638, se sídlem Rohanské nábřeží 678/27, Praha 8, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 284477, kontaktní údaje: g8reality10@re-max.cz (“Kancelář”)
  • Kreuziger&Sobotik, s.r.o., IČO 27177149, se sídlem K Rukavičkárně 94, 190 14 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102169, kontaktní údaje: info@re-max.cz (“KS”)

Účely zpracování:

Ad 1)

Kancelář zpracovává Vaše osobní údaje, které získala od Vás nebo z jiných zdrojů, k následujícím účelům

  • Povinná identifikace a kontrola klienta podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (identifikační údaje na průkazu totožnosti, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti, účel a zamýšlená povaha obchodu, přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků nebo jiného majetku).
  • Plnění povinností a závazků, které vyplývají ze smlouvy o spolupráci uzavřené mezi Kanceláří a Vámi (identifikační a kontaktní údaje, údaje o nemovitosti), včetně zveřejnění informací o nemovitostech na webových stránkách Kanceláře.

Ad 2)

Vzhledem k tomu, že Kancelář je součástí světové sítě realitních kanceláří RE/MAX, budou Vaše osobní údaje předávány a zpracovány také KS, a to k následujícím účelům:

  • Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, uskutečněné transakce – data o nemovitostech – makléř, výše provize, hodnota nemovitosti / výše nájmu) budou zařazeny do systému RAMS, který slouží k evidenci všech osob využívající značku RE/MAX.
  • Ze systému RAMS jsou za účelem ochrany obchodní značky RE/MAX pořizovány reporty pro společnosti PMSC REAL ESTATE FRANCHISING, INC. (se sídlem Poststrasse 15, Postfach 358, CH-6301, Zug, Švýcarsko), která je master franšízantem pro Evropu („RE/MAX Europe“). Tyto reporty obsahují údaje o uskutečněných transakcích, včetně výše provize a hodnoty obchodního případu.
  • Vaše osobní údaje (identifikační údaje, kontaktní údaje, skeny smluv, data o nemovitostech – uzavřené i neuzavřené obchody) budou dále zpracovávány v systému MAXIS, který slouží k evidenci a kontrole činností realitních kanceláří, včetně makléřů, a k vytvoření inzerce (profilu Vaší nemovitosti) na webových stránkách KS.

Právní základ:

Ad 1)

Kancelář je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje bez souhlasu, neboť provádí zpracování, které je nezbytné pro plnění právních povinností stanovených zákonem a pro plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů. Poskytnutí osobních údajů je zákonným nebo smluvním požadavkem a bez těchto údajů nebude možné navázat obchodní spolupráci nebo v ní pokračovat.

Ad 2)

KS je také oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje bez souhlasu, neboť veškerá zpracování provádí z důvodů oprávněného zájmu KS a vlastníka značky RE/MAX. Mezi tyto oprávněné zájmy patří:

  • Ochrana značky RE/MAX a evidence a kontrola všech osob, které tuto značku využívají

Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem a bez těchto údajů nebude možné navázat obchodní spolupráci nebo v ní pokračovat.

Zpracovatelé:

Vaše osobní údaje bude v rámci Vašich vztahů s Kanceláří zpracovávat makléř Iztok Toplak, iztok.toplak@re-max.cz, tel. 737 287 300, který bude také Vaší kontaktní osobou. V případě ukončení spolupráce mezi makléřem a Kanceláří bude Vaše komunikace automaticky přesměrována po nezbytnou dobu na Kancelář, která Vám následně přidělí nového makléře.  Shromažďováním a zadáváním Vašich osobních údajů do systémů RAMS a MAXIS je pověřena Kancelář a její makléři. Systém RAMS i MAXIS je spravován externí IT společností IMAO, s.r.o., Dalten, s.r.o. a Poski.com s.r.o..

Příjemci:

Osobní údaje zjištěné v rámci povinné identifikace a kontroly klienta budou předávány příslušným státním úřadům (Finanční analytický úřad). Váš inzerát (informace o nemovitosti) bude zpřístupněn veřejnosti prostřednictvím webových stránek Kanceláře a KS.Základní údaje o Vašich transakcích budou předávány RE/MAX Europe.

Předávání osobních údajů do třetí země:

Švýcarsko (RE/MAX Europe) – existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů – je umožněn volný tok osobních údajů

Doba uchování:

Osobní údaje budou chovávány po dobu trvání spolupráce s Kanceláří. Po ukončení spolupráce si Kancelář ponechá jen osobní údaje a dokumenty nezbytné pro plnění zákonných povinností a ochranu jejích oprávněných zájmů (např. z důvodu reklamace nebo soudního sporu), a to po dobu 10 let. KS bude uchovávat základní profil klienta v systému RAMS pro evidenční účely a účely případné budoucí spolupráce po dobu nejvýše 15 let. Údaje v systému MAXIS budou KS uchovávány po dobu 6 měsíců v případě neuskutečněného obchodu prostřednictvím Kanceláře nebo po dobu 10 let od uzavření obchodu prostřednictvím Kanceláře.

Práva subjektu údajů:

Máte právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz (po uplynutí doby uchování nebo pokud bude vznesena oprávněná námitka proti zpracování), popřípadě na omezení zpracování.

PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODU OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ KANCELÁŘE A KS MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY, POKUD KANCELÁŘ NEBO KS NEPROKÁŽOU ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY NEBO PRÁVY

Veškeré své žádosti podávejte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. Dále máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).