Jaro je ročním obdobím, kdy nastává úklid zahrad a pozemků. Pálení trávy a větví, či jiného materiálu na pozemcích je podle občanského zákoníku  § 1013 omezeno.

„Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.“

Je nutné rozdělit pojmy pálení a vypalování.

Vypalování porostů je zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně zakázáno a porušení zákazu je možno trestat u fyzických osob až do výše 25 000 Kč, u právnických osob postihem do 500 000 Kč.

Na rozdíl od vypalování porostů není pálení shrabané trávy, listí či klestu zákonem výslovně zakázáno. I na tuto činnost platí však určitá pravidla a omezení.

Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení, které provádí podnikající fyzické a právnické osoby. Je to zejména povinnost ohlašovat každé pálení na územně příslušné operační středisko Hasičského záchranného sboru. Při ohlašování pálení je nutno uvést následující informace: datum a místo pálení, osoba, která je za pálení odpovědná, kontakt a dobu po kterou bude pálení probíhat. Nahlášení pálení má jediný účel: omezit výjezdy hasičů.

Pravidla pro pálení

– pálení má být přítomna osoba starší 18 let

– oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin

– neprovádět pálení při nepříznivých povětrnostních podmínkách (silný vítr, inverze)

– dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů (domy, auta, ploty apod.)

– mít k dispozici jednouché hasební prostředky (lopata, kbelík s vodou, písek, apod.)

– velikost ohniště volit tak, aby všechen hořící materiál shořel v době, kdy je namístě přítomen dozor

– nenechávat místo pálení bez dozoru

– v případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze ho uhasit vlastními silami, je osoba provádějící pálení povinna okamžitě vzniklý požár ohlásit místně příslušnému operačnímu středisku HZS kraje.

Rostlinný odpad: tráva, seno, zbytky rostlin, listí ze stromů, vše lze kompostovat, případně spálit za příznivého větru a počasí, vždy v malém množství, aby nedošlo k požáru. Nepálit ve večerních a nočních hodinách.Větve ze stromů, dřevěný materiál, lze rozdrtit a dát do kompostu, také možné za příznivého větru a počasí spálit, za dodržení výše uvedených podmínek.