Od 1. listopadu 2016 se stává poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí kupující.

To znamená, že součástí nabídkové ceny nemovitosti už nebude daň ve výši 4%. Kupující musí počítat s tím, že po nabytí nemovitých věcí musí ještě k tomu zaplatit tuto 4% daň. Další povinností bude podat daňové přiznání.

danDaň se vyměří z kupní (sjednané) ceny nebo z 75% srovnávací hodnoty. Srovnávací daňová hodnota je částka odpovídající 75% směrné hodnoty, nebo zjištěné ceny na základě znaleckého posudku. Základem daně je pak opět vyšší hodnota.

V pátek 5. srpna 2016 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena (č. 254/2016) novela zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. Jelikož je její účinnost stanovena na první den třetího měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení, novela nabyde účinnosti dne 1. listopadu 2016.

Rozhodným dnem pro aplikaci novelizovaného znění zákonného opatření je okamžik vzniku daňové povinnosti (tj. den nabytí vlastnického práva k nemovité věci). Změny se tedy budou týkat až případů, kdy k nabytí vlastnického práva dojede od 1. listopadu 2016. K nabytí vlastnického práva u nemovitých věcí zapisovaných do katastru nemovitostí dochází v nejčastějších případech dnem, kdy nastanou právní účinky vkladu do katastru nemovitostí.

Hlavní navrženou změnou je sjednocení osoby poplatníka daně a to tak, že poplatníkem daně bude výlučně jen nabyvatel nemovité věci.

Oproti současnému stavu dochází k odstranění možnosti volby poplatníka, ale také k odstranění institutu ručení nabyvatele, pokud byl poplatníkem daně převodce nemovité věci.

Dochází také k osvobození od zdanění v případě nabytí vlastnického práva k nemovité věci územními samosprávnými celky nebo dobrovolnými svazky obcí do jejich majetku. V těchto situacích nemají samosprávné územní celky a dobrovolné svazky obcí povinnost daňové přiznání podávat.